Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

12:26
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
12:26
Ani mi powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć.
— K. Przerwa Tetmajer
12:23
1986 e5d7
Reposted fromroxanne roxanne viagdziejestola gdziejestola
12:22

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"
12:22
5327 a307
Reposted fromNanutka Nanutka viawarkocz warkocz
12:21
3823 e1b7 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawarkocz warkocz
12:20
Reposted fromkrzysk krzysk viawarkocz warkocz
12:17
To dobrze - rzekła. - Chciałam, abyś o mnie pamiętał. Kobiecie jest to potrzebne
— Marek Hłasko, 'Pętla'
Reposted fromojkomena ojkomena viagonnabebetter gonnabebetter
12:12
2235 f3ec
Reposted fromczajnikq czajnikq viawarkocz warkocz
12:10
4044 51e8 500

j-tk:

j-tk

Reposted fromtosiaa tosiaa viawarkocz warkocz

July 03 2017

17:47

ufansius:

Finckenstein Palace in Kamieniec, Poland, burned by the Red Army as they advanced on Germany in 1945.

17:46
6833 07a8 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viavigil vigil

June 22 2017

12:34
12:33
7840 4c17 500
Warszawa
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viafreska freska
12:29
5002 6bdb
Reposted frompoppyseed poppyseed viafreska freska
12:29
Reposted fromiblameyou iblameyou
12:29
5118 d3ff 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viafreska freska
12:29
8599 926f 500

cinemacoloris:

drive (2011) dir. nicolas winding refn

Reposted fromvronk vronk viaunmadebeds unmadebeds
12:28
5900 27cf 500
Reposted fromposzum poszum viakrzysk krzysk

June 20 2017

10:28
2004 ddfa
Reposted fromsarazation sarazation viagonnabebetter gonnabebetter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl